Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: 1 2 3 4 5 >>
Przetarg na wyłożenie z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących, 320.000 dawek (WIW.DO-241/7/2009)
Przedmiotem zamówienia jest wyłożenie z samolotów, wraz z logistyką, 320.000 dawek doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na obszarze województwa opolskiego o powierzchni 8.000 km2, w ilości minimum 20 dawek na 1 km2. Szczepienie odbędzie się w dwóch akcjach:
  • wiosennej - 160.000 dawek,
  • jesiennej - 160.000 dawek.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (ODT ) (PDF) (DOC)

Strony SIWZ z podpisami (ODT ) (PDF)

Zał. nr 1 – formularz ofertowy, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – oświadczenie zgodnie z art. 22 i 24 ustawy pzp, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – wykaz sprzętu, (ODT) (PDF) (DOC)

Zał. nr 4 – wykaz zrealizowanych usług. (ODT) (PDF) (DOC)

Zał. nr 5 – wzór umowy. (ODT) (PDF) (DOC)
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-03-10 14:16:17
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:52:08
Ilość wyświeleń artykułu: 41627Historia zmian >>
dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych sprawa WIW. DO- 241/5/09

WIW.DO-241/5/09 Opole, 27 luty 2009 r.

Wykonawcy

którzy pobrali Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia.

 


dot. przetargu nieograniczonego na dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych sprawa WIW. DO- 241/5/09

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dot. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o podanej niżej treści cyt.:


- „czy w związku w bardzo niestabilnym i trudnym do przewidzenia w dłuższym horyzoncie czasu kursem złotówki w stosunku do euro, dopuścicie Państwo możliwość złożenia oferty w walucie euro?

Rozliczenia końcowe byłyby dokonywane w złotówkach po aktualnie obowiązującym w danym czasie kursie waluty”.


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie euro.


Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-27 11:57:55
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:52:12
Ilość wyświeleń artykułu: 41643Historia zmian >>
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych sprawa WIW. DO- 241/5/09

WIW.DO-241/5/09 Opole, 26 luty 2009 r.


Wykonawcy

którzy pobrali Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia.

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych sprawa WIW. DO- 241/5/09

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dot. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o podanej niżej treści cyt.:

Pytanie 1

-„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kary z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy obliczane były od wartości niedostarczonego towaru , a nie od wartości całej umowy?”

Pytanie 2

-„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu umożliwiającego zmiany cen podczas okresu trwania umowy w przypadku:

a) zmiany kursu walut

b) ustawowej zmiany stawki VAT

Pytanie 3

-„ Zamawiający proszony jest o tematyczny podział pakietu nr 1 na mniejsze części:

- podłoża suche i suplementy,

- wzorce,

- surowice,

- krążki antybiotykowe,

- testy.

Podział pakietu na mniejsze pozwoli na wzięcie udziału większej liczbie Oferentów, zwiększy konkurencje i pozwoli na wybór ofert jak najkorzystniejszej cenowo.”

Pytanie 4. dot. pakietu 2.

- „ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 podłoża pół Frazera w butelkach szklanych ?”

Pytanie 5 dot. wymagań pod pakietem nr 2 (pkt. 2)

- „ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty certyfikatu kontroli jakości, który posiada adnotacje, że kontrola jakości została przeprowadzona zgodnie z normą ISO 11133 i 12322? Jako producent podłoży bakteriologicznych posiadamy wdrożony system ISO 9001 i 13485 świadczący o jakości produkowanych przez nas podłoży.”

ODPOWIEDZI:

Ad. 1.

Zamawiający w § 4 ust. 2 lit. a przewidział kary za zwłokę w wykonaniu umowy „w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki zafakturowanej partii”. Zapis ten należy rozumieć w ten sposób, że opóźnienie dostawy danej partii upoważnia Zamawiającego do naliczania kary umownej w wysokości obliczonej 0,5% x ilość dni zwłoki x kwota zafakturowana za dostarczoną partię, wystawiona w granicach wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1. Tym samym kara umowna w takim przypadku liczona byłaby od wartości dostarczonej partii towaru, nie zaś od całego wynagrodzenia przewidzianego umową.

Ad. 2.

Zamawiający uważa, że zmiana stawki VAT w czasie obowiązywania umowy stanowi przesłankę mieszczącą się w treści § 8 umowy i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaś zmiana kursu walut (co do zasady,) nie mogłaby leżeć u podstaw aneksowania umowy.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza podziału pakietu nr 1 na mniejsze części:

Ad. 4

Dotyczy pakietu nr 2: Zamawiający wymaga, aby podłoże pół Frazera ( poz.1) było w workach.

Ad. 5

Dotyczy wymagań pod pakietem nr 2 (pkt.2) : Wymagania dla producenta podłoży : Konieczne jest, aby producent pożywek ( podłoży) gotowych do użycia posiadał uznany system jakości ( np. zarejestrowany system z serii ISO 9000).

Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-26 14:12:58
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:48:04
Ilość wyświeleń artykułu: 41771Historia zmian >>
Przetarg na dostawę odczynników chemicznych

WIW.DO-241/6/2009

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego w zależności od potrzeb według złożonego każdorazowo zamówienia: odczynników chemicznych w załączniku nr 1 do siwz.
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (ODT ) (PDF) (DOC)

Strony SIWZ z podpisami (ODT ) (PDF)

Zał. nr 1 – wykaz odczynników chemicznych, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – formularz ofertowy, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – oświadczenie oferenta, (ODT) (PDF) (DOC)

Zał. nr 4 – wzór umowy. (ODT) (PDF) (DOC)
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-26 12:26:44
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:48:08
Ilość wyświeleń artykułu: 41227Historia zmian >>
Przetarg na dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych

WIW.DO-241/5/2009

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego w zależności od potrzeb według złożonego każdorazowo zamówienia: biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do siwz.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (ODT ) (PDF) (DOC)

Strony SIWZ z podpisami (ODT ) (PDF)

Zał. nr 1 – wykaz biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – formularz ofertowy, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – oświadczenie oferenta, (ODT) (PDF) (DOC)

Zał. nr 4 – wzór umowy. (ODT) (PDF) (DOC)


SPROSTOWANIE (Opole, 25 lutego 2009 r.)

Dotyczy  zamówienia publicznego WIW.DO.241/5/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych”
W ogłoszeniu jest: w pakiecie nr 2, poz.  3 mylnie wpisano ilość opakowań Pożywki Ottawiani i Agosti ( ALOA ), jest 25 opakowań ( 500 płytek ).
W ogłoszeniu powinno być: w pakiecie nr 2, poz.  3 mylnie wpisano ilość opakowań Pożywki Ottawiani i Agosti ( ALOA ), jest 250 opakowań
( 5000 płytek ).
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-23 19:44:29
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:48:28
Ilość wyświeleń artykułu: 40569Historia zmian >>
Redagują: Iwona Mazurek, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent