Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Regulamin

Załącznik do zarządzenia nr 7/2005

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza

Weterynarii z dnia 1 marca 2005 r.

 

 

TEKST JEDNOLITY (zmiany15.02.2006 r.)

 

 

Regulamin organizacyjny

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

w Opolu

 

Na podstawie § 1, 2, 4 i 6 zarządzenia Nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych
i granicznych inspektoratów weterynarii (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Nr 11, poz. 12) ustala się organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

 

§ 1

 

1.        Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, zwany dalej Wojewódzkim Inspe-ktoratem, wykonuje zadania Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, stanowiąc jego aparat pomocniczy.

2.        Wojewódzki Inspektorat wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej
w województwie.

3.        Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4.        Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Opole.

 

§ 2

 

Wojewódzki Inspektorat, kierowany przez Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wykonuje w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie zadania przypisane Inspekcji Weterynaryjnej działającej pod zwierzchnictwem Woje-wody Opolskiego, związane w szczególności z zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczaniem, w tym chorobom odzwierzęcym, nadzorem nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego, przestrzeganiem warunków wete-rynaryjnych, obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, jakością środków żywienia zwierząt, stosowaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt, sprawowaniem nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego.

 

§ 3

 

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

1.        W zakresie działalności podstawowej:

 

1)    Zespół do spraw ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz higieny materiału biologicznego, którym kieruje wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

2)    Zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, którym kieruje wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

3)    Zespół do spraw środków żywienia zwierząt, nadzoru nad ubocznymi pro-duktami zwierzęcymi i nadzoru farmaceutycznego,

4)    Zakład Higieny Weterynaryjnej.

 

2.           W zakresie obsługi organizacyjno-prawnej, finansowej, administracyjno-gospodarczej:

 

1)          Zespół finansowo-księgowy,

2)          Zespół obsługi prawnej,

3)          Zespół administracyjno-gospodarczy i zaopatrzenia,

4)          Zespół obsługi technicznej,

5)          Zespół spraw pracowniczych, płac, ubezpieczeń społecznych i emerytalnych,

6)          Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przeciwpożarowych,

7)          Samodzielne stanowisko pracy do spraw obrony cywilnej,

8)         Samodzielne stanowisko pracy – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejaw-nych,

9)         Samodzielne stanowisko pracy – kancelaria tajna,

10)     Samodzielne stanowisko pracy – obsługa sekretariatu,

11)     Samodzielne stanowisko pracy – informatyk.

 

§ 4

 

Do zdań poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu należy w szczególności:

 

1.        Zespół do spraw ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwie-rząt oraz higieny materiału biologicznego:

 

1)       koordynacja zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym chorób od-zwierzęcych, podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania, prowa-dzonego przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii,

2)       kontrola realizacji zadań określonych w ust. 1, kontrola prowadzonej przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii dokumentacji i sprawozdawczości, spo-rządzanie obowiązujących Wojewódzki Inspektorat sprawozdań w tym zakresie,

3)       opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

4)       współpraca ze służbą zdrowia w zakresie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,

5)        prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt, koordynacja monitoringu BSE,

6)       kontrola Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w zakresie pełnionego nadzoru weterynaryjnego nad:

-     materiałem biologicznym (nasienie, komórki jajowe, zarodki oraz tkanki użyte do ich produkcji, pochodzące od zwierząt gospodarskich, jaja wylęgowe, ikra, mlecz)

-     punktami unasieniania zwierząt, punktami kopulacyjnymi, zakładami wylęgu drobiu i narybku, stacjami produkcji nasienia, gospodarstwami rybackimi,

-     dobrostanem zwierząt i schroniskami dla zwierząt.

 

2.   Zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego:

 

1)   prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru podmiotów gospodarczych według programu SPIWET, z uwzględnieniem wszystkich branż (mięso czerwone, mięso białe, chłodnictwo i składowanie, punkty skupu dziczyzny, mleko, prze-twórstwo jajczarskie, składnice jaj, przetwórstwo rybne),

2)   prowadzenie kontroli działalności Powiatowych Inspektoratów Weterynarii woj. opolskiego z zakresu:

-     pełnionego nadzoru weterynaryjnego nad zakładami produkującymi środki spożywcze zwierzęcego pochodzenia,

-     organizacji obwodów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz przeprowadzanych kontroli osób wyznaczonych do badania zwierząt rzeź-nych i mięsa,

3)   bezpośrednie przeprowadzanie kontroli zakładów produkcyjnych w terenie:

-     wynikające z bieżących poleceń Głównego Lekarza Weterynarii,

-     wpisanych do rejestru Głównego Lekarza Weterynarii i posiadających upo-ważnienia do handlu na terenie Unii Europejskiej,

4)   nadzór nad realizacją rocznego planu badań kontrolnych pozostałości chemicz-nych i biologicznych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

5)   bieżące sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

 

3.   Zespół do spraw środków żywienia zwierząt i nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi oraz do spraw nadzoru farmaceutycznego:

 

1)   kontrola Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w zakresie realizacji nadzoru nad:

-     mieszalniami pasz,

-     zakładami przetwórczymi niejadalnych surowców pochodzenia zwierzęce-go,

-     zakładami utylizacyjnymi,

-     materiałem specyficznego ryzyka,

-     zbieraniem i przetwarzaniem odpadów kuchennych,

-     obrotem niektórych środków żywienia zwierząt oraz surowców pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich,

2)     nadzór nad realizacją rocznego planu badań kontrolnych pozostałości chemicz-nych i biologicznych w niejadalnych surowcach zwierzęcych,

3)      opracowywanie projektów stosownych decyzji dla Opolskiego Wojewódzkie-go Lekarza Weterynarii.

4)     kontrola producentów oraz jednostek prowadzących obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwie-rząt,

5)     kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzy weterynarii prowa-dzących obrót detaliczny środkami farmaceutycznymi i materiałami medycz-nymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt,

6)     nadzór nad prawidłowością postępowania z importowanymi środkami farma-ceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt,

7)     nadzór nad paszami leczniczymi,

8)     opracowywanie dla Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pro-jektów decyzji dotyczących środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt,

9)     pracę w zespole koordynuje wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. środków żywienia zwierząt.

 

4.      Zakład Higieny Weterynaryjnej:

 

        1)     wykonuje urzędowe badania zlecane przez:

-        Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu,

-        Powiatowych Lekarzy Weterynarii województwa opolskiego,

        2)     udziela pomocy fachowej w odniesieniu do zagadnień diagnostycznych pracow-nikom Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzom wolno praktykującym,

        3)     wykonuje inne zadania zlecone przez Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu oraz tematy badawcze zlecone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, w granicach zakreślonego zakresu ich wykonania
i sfinansowania,

        4)     prowadzi prace naukowo-badawcze zlecane w ramach przyznanych dotacji celowych lub dotyczące zagadnień ważnych dla terenu,

        5)     Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu realizuje zadania poprzez następujące pracownie tematyczne:

-       patologii,

-       serologii,

-       chemii,

-       pożywek i mikrobiologii środków żywienia zwierząt,

-       higieny środków spożywczych,

szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowni, rodzaje wykonywanych przez nie badań określa zarządzenie nr 3/2003 dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie ustale-nia struktury organizacyjnej Zakładu Higieny Weterynaryjnej,

6)  Zakład Higieny Weterynaryjnej wykonuje również odpłatnie badania diagno-styczne nie należące do zakresu jego podstawowej działalności, zlecone przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, pobierając odpłatność według usta-lonych cen umownych,

7)  w zakresie zadań merytorycznych Zakład Higieny Weterynaryjnej może prze-prowadzać konsultacje z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach.

 

5.      Zespół finansowo-księgowy:

 

            1)     sporządzanie planów wydatków i dochodów,

            2)     sporządzanie bilansów,

            3)     sprawozdawczość finansowa z wykorzystania dotacji przekazywanych z bud-żetu wojewody i realizacji dochodów,

            4)     kontrola i analiza realizacji budżetu,

            5)     dekretacja i bieżące księgowanie dowodów,

            6)     ewidencja księgowa dochodów i ściąganie należności,

            7)     ewidencja księgowa i realizacja płatności wynikających ze zobowiązań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,

            8)     ewidencja księgowa magazynów,

            9)     prowadzenie księgowości funduszu świadczeń socjalnych,

       10)     prowadzenie kasy Wojewódzkiego Inspektoratu,

       11)     merytoryczny nadzór finansowy nad działalnością rachunkowo-księgową Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

 

6.      Zespół obsługi prawnej:

 

1)  zastępowanie Wojewódzkiego Inspektoratu przed sądami powszechnymi,

2)  opracowywanie projektów decyzji i postanowień wydawanych przez Woje-wódzki Inspektorat,

3)  sporządzanie opinii prawnych w odniesieniu do spraw załatwianych orzecze-niami organów weterynaryjnych,

4)  opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych,

5)  opiniowanie umów i porozumień, w których stroną jest Wojewódzki Inspekto-rat.

 

7.      Zespół administracyjno-gospodarczy i zaopatrzenia:

 

             1)     sprawowanie obowiązków zarządcy nieruchomości, w stosunku do których wydane zostały odpowiednie orzeczenia,

             2)     administrowanie obiektami i urządzeniami zgodnie z wiążącymi jednostkę ustaleniami, oraz dokumentowanie tej obsługi,

             3)     obciążanie współużytkowników i najemców lokali należnościami wynikający-mi z zawartych umów,

             4)     podejmowanie działań organizacyjnych związanych ze stosowaniem ustawy
Prawo zamówień publicznych,

             5)     prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Wojewódzkiego Inspektoratu w niezbędny sprzęt, aparaturę, materiały, odczynniki, odzież roboczą i ochron-ną, środki transportu i łączności, zgodnie ze złożonymi przez poszczególne komórki organizacyjne planami, zatwierdzonymi do realizacji przez Opolskie-go Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

             6)     prenumerata czasopism i wydawnictw,

             7)     zapewnienie sprawności sieci telefonicznej, obsługa centrali telefonicznej,

             8)     utrzymanie porządku, organizacja dozoru obiektów administrowanych przez Wojewódzki Inspektorat.

 

8.      Zespół obsługi technicznej:

 

1)  utrzymywanie w sprawności technicznej i obsługa w ruchu ciągłym lokalnej kotłowni i oczyszczali ścieków,

2)  konserwacja i bieżące naprawy instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej, kana-lizacji burzowej, sanitarnej, węzłów cieplnych i ciepłociągów,

3)  opracowywanie planów pracy kotłowni i oczyszczalni ścieków,

4)  prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej środków transportu,

5)  utrzymywanie w sprawności środków transportu znajdujących się na stanie Wojewódzkiego Inspektoratu,

6)  prowadzenie dokumentacji i dbałość o terminowe sprawdzanie pod względem bezpieczeństwa i dozoru technicznego kotłów c.o., komina kotłowni i specja-listycznego sprzętu laboratoryjnego,

7)  dokonywanie bieżących napraw wyposażenia budynków, naprawa drobnego sprzętu, prace porządkowe i utrzymywanie terenów zielonych.

 

9.      Zespół spraw pracowniczych, płac, ubezpieczeń społecznych i emerytalnych:

 

                1)     Załatwianie całości spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, prowadzenie ewidencji pracowników,

                2)     kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

                3)     koordynacja planów urlopów wypoczynkowych pracowników, ustalanie prawa do urlopu i jego wymiaru,

                4)     wystawianie, rejestrowanie, przedłużanie ważności legitymacji służbowych
i ubezpieczeniowych,

                5)     przygotowywanie gratyfikacji pracownikom,

                6)     prowadzenie całości spraw emerytalno-rentowych,

                7)     prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych,

                8)     współpraca przy opracowywaniu planów finansowych w zakresie funduszu płac,

                9)     sporządzanie list płatniczych w zakresie wynagrodzeń, zasiłków, itp.,

            10)     obliczanie podatków od wynagrodzeń i przesyłanie informacji w tym zakresie do urzędów skarbowych,

            11)     prowadzenie dokumentacji i obliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecz-nego i zdrowotnego, sporządzanie okresowych raportów o wysokości odpro-wadzonych składek,

            12)     indeksowanie wynagrodzeń byłych pracowników WZWet. i jego oddziałów oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, jako podstawy do przeli-czeń świadczeń emerytalno-rentowych,

            13)     sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych
i płacowych,

            14)     koordynacja planów urlopów wypoczynkowych Powiatowych Lekarzy Wete-rynarii, kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii.

 

10.  Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych:

 

1)  kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp,

2)  bieżące informowanie Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,

3)  sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w Wojewódzkim Inspektoracie,

4)  udział w opracowywaniu planów modernizacji w zakresie dotyczącym popra-wy warunków bhp,

5)  udział w ustalaniu okoliczności przyczyn wypadków przy pracy i występo-wania chorób zawodowych, opracowywanie wniosków, kontrola ich reali-zacji,

6)  prowadzenie całości dokumentacji związanych z wypadkami przy pracy
i przypadkami chorób zawodowych,

7)  uczestnictwo w pracach komisji ds. bhp,

8)  instruktaż i doradztwo, organizacja szkoleń w zakresie bhp,

9)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy i organizacjami związkowymi
w zakresie spraw bhp.

 

11.  Samodzielne stanowisko pracy do spraw obrony cywilnej:

 

1)   opracowywanie planów, projektów zarządzeń i innej dokumentacji związanej
z obronnością i obroną cywilną w Wojewódzkim Inspektoracie,

2)   planowanie, organizowanie i nadzorowanie szkolenia specjalistycznego i dos-konalącego z kadrą kierowniczą i formacjami obrony cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu,

3)   sporządzanie analiz, wniosków i stosownych materiałów w zakresie występu-jących zagrożeń czasu „P i „W”, niezbędnych do podejmowania decyzji gospodarczo-obronnych,

4)   całość postępowania z dokumentacją niejawną,

5)   współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień.

 

12.  Samodzielne stanowisko pracy – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejaw-nych:

1)   prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,

2)   współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień.

13.  Samodzielne stanowisko pracy – kancelaria tajna:

1)  całość postępowania z dokumentacją niejawną,

2)  współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień.

 

14.     Sekretariat:

1)        obsługa organizacyjna, prowadzenie spraw załatwianych bezpośrednio przez Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

2)        przyjmowanie i ekspedycja korespondencji, rozdzielanie jej na poszczególne komórki organizacyjne zgodnie z dyspozycją,

3)        prowadzenie rejestrów zarządzeń, decyzji i upoważnień wydawanych przez Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

4)        prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

5)        wystawianie delegacji służbowych i ich ewidencjonowanie,

6)        obsługa delegacji służbowych i narad.

 

§ 5

 

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w odniesieniu do spraw organizacyjnych, porządkowych i regulaminowych wydaje zarządzenia wewnętrzne, których treść podawana jest do wiadomości pracowników.

 

§ 6

 

Zobowiązanymi do składania oświadczeń majątkowych pracownikami Wojewódz-kiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu są: Opolski Wojewódzki Lekarz Wetery-narii, główny księgowy, wojewódzcy inspektorzy weterynaryjni, starsi inspektorzy weterynaryjni, kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej, kierownicy pracowni ZHW, kierownicy zespołów, radcy prawni.

 

§ 7

 

Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu, obok Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, osobami upoważnionymi do udostępniania informacji publicznej z za-kresu przedmiotowego tej jednostki są pracownicy każdorazowo wskazani przez niego, a zajmujący stanowiska określone w § 3 ust. 1, pkt 1-4 niniejszego regulaminu.

 

§ 8

1.     Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przyjmuje obywateli w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek będący dniem pracy, w godzinach od 1500 do1600.

2.     W razie niemożliwości przyjęcia przez Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii osób, o których mowa w ust. 1, powinność tę wykonuje osoba wskazana każdorazowo przez niego spośród pracowników zajmujących stano-wiska określone w § 3 ust. 1, pkt 1-4 niniejszego regulaminu.

3.     Skargi i wnioski przyjmuje sekretariat, budynek „A”, pokój 114, we wszystkie dni pracy, w godzinach 800- 1500.

 

§ 9

 

1.   Graficzny układ organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu obrazuje załącznik
Nr 2, zaś symbolikę oznaczania poszczególnych komórek organizacyjnych i stano-wisk pracy ustala załącznik Nr 1 do Regulaminu.

2.   Obieg dokumentów reguluje instrukcja obowiązująca w Wojewódzkim Inspekto-racie Weterynarii w Opolu.

 

§ 10

 

1.    Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w środku i napisem w otoku,
w brzmieniu: "Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu".

 

2.      Wojewódzki Inspektorat używa pieczątek:

000093131

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

tel. 4575010, tel/fax 4575461

 

a w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Higieny Weterynaryjnej:

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Zakład Higieny Weterynaryjnej

ul. Wrocławska 170

45 - 836 O p o l e

§ 11

 

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu wpro-wadza się w życie zarządzeniem Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

 

§ 12

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu wraz z aneksami, wprowadzony
w życie zarządzeniem nr 7/2002 dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.


 

Załącznik nr 1

do tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego WIW w Opolu

 

 

Wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych i samodzielnych

stanowisk pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

w Opolu

 

D

-

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

DL

-

Zakład Higieny Weterynaryjnej

DZ

-

Zespół do spraw ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz higieny materiału biologicznego

DH

-

Zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

DNiF

-

Zespół do spraw środków żywienia zwierząt , nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi i nadzoru farmaceutycznego

DG

-

Zespół finansowo-księgowy

DR

-

Zespół obsługi prawnej

DA

-

Zespół administracyjno-gospodarczy i zaopatrzenia

DU

-

Zespół obsługi technicznej

DP

-

Zespół ds. pracowniczych, płac, ubezpieczeń społecznych
i emerytalnych

DS

-

Sekretariat

DB

-

Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych

DC

-

Samodzielne stanowisko pracy ds. obrony cywilnej

DJ

-

Samodzielne stanowisko pracy – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

DT

-

Samodzielne stanowisko pracy – kancelaria tajna

DI

-

Samodzielne stanowisko pracy - informatyk

 

 

 

Redaktor: Aleksandra ToposzkiewiczData publikacji: 2006-04-26 11:14:23
Wprowadził do BIP: Aleksandra Toposzkiewicz 
Ilość wyświeleń artykułu: 8941 
Redagują: Aleksandra Toposzkiewicz, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent